Polski Związek Tenisa Stołowego Polski Związek Tenisa Stołowego

Komisja Tradycji, Historii i Wyróżnień

Skład Komisji na kadencję 2012 - 2016

1. Przewodniczący: Zygmunt Sutkowski (Wrocław, woj. dolnośląskie)
2. Zastępca Przewodniczącego: dr Wiesław Pięta (Częstochowa, woj. śląskie)
3. Sekretarz: dr Ryszard Kulczycki (Gorzów Wlkp., woj. lubuskie)

Regulamin pracy Komisji

§ 1
1. Komisję oraz jej skład powołuje i odwołuje Zarząd PZTS.
2. Działalność Komisji nie może być sprzeczna ze Statutem PZTS.
3. Komisja składa się z 3 - 5 członków, w tym: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza i dwóch Członków.
4. Kadencja Komisji trwa cztery lata.
5. Wszyscy członkowie Komisji swoje funkcje pełnić będą społecznie.
6. Komisja może odwołać i dokooptować członka.
7. Komisja może wykazywać inicjatywę uchwałodawczą - poprzez kierowanie wniosku do Zarządu PZTS o podjęcie proponowanej przez Komisję uchwały.
8. Komisja zajmuje się sprawami zleconymi przez Zarząd PZTS.

§ 2
1. Komisja obraduje w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.
2. Porządek posiedzenia oraz niezbędne materiały poszczególnym Członkom przesyła drogą mailową Przewodniczący Komisji na tydzień przed posiedzeniem.
3. Posiedzenia Komisji są protokołowane.
4. Każdy członek Komisji ma prawo zgłosić wniosek o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad.
5. Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów, po wcześniejszym stwierdzeniu quorum.
6. Wszystkie głosowania są jawne.
7. W przypadku, gdy zwołanie posiedzenia Komisji z przyczyn obiektywnych jest niemożliwe, Komisja może podjąć decyzję bez zwoływania posiedzenia. W takim przypadku Przewodniczący Komisji zbiera opinie od poszczególnych Członków Komisji, przekazane droga mailową i sporządza stosowny protokół.
8. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół, podpisany przez Przewodniczącego Komisji.

§ 3
1. Sprawy organizacyjne, związane z odbywaniem posiedzeń, zapewnia biuro PZTS.
2. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć zaproszeni goście.
3. Prawo w głosowaniu mają tylko Członkowie Komisji.
4. Przewodniczący obrad czuwa nad sprawnym przebiegiem posiedzenia.
5. Przewodniczący obrad udziela głosu poszczególnym Członkom Komisji oraz zaproszonym gościom.

§ 4
Zakres działania i kompetencje Komisji

1. Inicjowanie, popieranie, drukowanie i kolportowanie wydawnictw dotyczących historii tenisa stołowego w Polsce.
2. Inspirowanie trenerów i działaczy w celu przedstawienia swoich doświadczeń i osiągnięć z zakresu tenisa stołowego.
3. Zainicjowanie stworzenia muzeum tradycji i historii tenisa stołowego w Polsce.
4. Z okazji Mistrzostw Polski Seniorów (Juniorów) i Młodzieżowych Mistrzostw Polski, organizowanie wystaw poświęconych ewolucji sprzętu do gry tenisa stołowego, wydawnictwom szkoleniowym i historycznym, dorobku sportowego polskiego tenisa stołowego.
5. Organizowanie spotkań młodzieży szkolnej i studenckiej z najbardziej zasłużonymi działaczami, trenerami i zawodnikami tenisa stołowego w kraju.
6. Wnioskowanie i opiniowanie propozycji złożonych przez działaczy, kluby, OZTS-y i inne jednostki kultury fizycznej w zakresie odznaczeń i wyróżnień.
7. Wnioskowanie o zatwierdzenie przez Zarząd PZTS zasad odznaczania i wyróżnienia działaczy oraz organizacji kultury fizycznej.
8. Współpraca z pozostałymi Komisjami PZTS w celu wyszukiwania ludzi najbardziej zasłużonych do wyróżnień.
9. Prowadzenie ewidencji nadanych (przyznanych) odznaczeń i wyróżnień.
10. Opracowanie regulaminu i powołanie "Klubu Reprezentanta".

Przewodniczący Komisji
Tradycji, Historii i Wyróżnień
Zygmunt Sutkowski